Sporttema.se använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
Start | Köpvillkor | Integritespolicy

Integritespolicy

Sporttema värnar om din personliga integritet. Nedan i vår integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med besök på hemsidan, gör en beställning eller är i kontakt med oss.


Insamling av personuppgifter

Sporttema Sverige AB, 556708-8124 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt fetmarkerade rubriker nedan. 

För att kunna hantera kundens beställning/köp

Personuppgifter behandlas för att kunna:
 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans)
 • Identifiera kunden och kontrollera kundens ålder
 • Hantera kundens betalning (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag)
 • Erbjuda olika betallösningar, inklusive analyser för att veta vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag
 • Kontroll av kundens adress mot externa källor, Klarna eller liknande 
 • Hantera reklamations- och garantiärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst.
  De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:
  Namn, Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer), Betalinformation (t ex kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)
  Person- eller samordningsnummer, Medlemsnummer, Betalningshistorik, Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
  Orderinformation, t ex vilken vara som kunden har beställt eller om varan ska levereras till annan adress
Laglig grund:
Köpeavtalet med kunden

Lagringstid
36 månader efter köp och leverans för att kunna hantera eventuella reklamationer och garantiärenden.

Personuppgifter behandlas för att kunna skapa kundens/medlemmens personliga sidor och administrera kundens/medlemmens konto för att:
 • Ge behörighet att logga in
 • Säkerställa kundens/medlemmens identitet och ålder
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Göra det möjligt för kunden att följa sin orderhistorik
 • Hantera kundens val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt (kundval)
 • För att underlätta för kunden att spara shoppinglistor, lämna förslag på inköpslistor eller liknande åtgärder som innebär förenkling för kunden. För att möjliggöra detta utförs analyser
 • De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:
  Namn, Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer), Användarnamn och lösenord, Orderhistorik
  Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, t ex språkinställning
  Betalningshistorik, Person- eller samordningsnummer, Adressuppgifter från externa källor, Klarna eller liknande
Laglig grund:
Registrerade kunder – berättigat intresse 

Lagringstid 
36 månader efter senaste köp för att kunna hantera eventuella reklamationer och garantiärenden.


För att kunna marknadsföra produkter och tjänster
Personuppgifter behandlas för att kunna marknadsföra företagets tjänster och produkter t ex genom att:
 • Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna kunden/medlemmen om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder som innebär förenkling för kunden
 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder utanför ett lojalitetsprogram
 • Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till:
  - alla kunder
  - ett visst kundsegment (t ex kvinnor/män mellan 30–40 år i Sverige)
  - en enskild kund
De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress, bostadsadress
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler
 • Uppgifter om genomförda köp
 • Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik)
 • För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring ett företag ska använda genomför företaget analyser om:
  Hur kunderna använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (t ex vilka sidor eller delar av sidor som kunderna besökt och vilka sökningar kunderna gjort)
  Kundernas köp- och orderhistorik, Ålder och bostadsort, Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
Laglig grund:
Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.
Du som kund kan avregistrera er från utskick genom att kontakta vår kundtjänst eller via länk för avregistrering i nyhetsbrev.


För att kunna hantera kundtjänstärenden
Personuppgifter behandlas för att kunna:
 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
 • Säkerställa kundens identitet
 • Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)
De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:
Namn, Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress, bostadsadress
Kundens korrespondens, Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem
Tekniska uppgifter om kundens utrustning som är nödvändig för supportärenden
Person- eller samordningsnummer
Hälsodata (t ex uppgifter om allergier och hälsotillstånd som lämnas vid kontakten med kundtjänsten)

Laglig grund:
Berättigat intresse 

Lagringstid 
36 månader för att kunna hantera eventuella reklamationer och garantiärenden.

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att kunna:
 • Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det 
De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:
Namn, Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress, bostadsadress
Kundens korrespondens, Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
Användaruppgifter för Mina Sidor
Person- eller samordningsnummer
Betalningshistorik

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse

Lagringstid
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

Personuppgifter behandlas t ex för att:
 • Göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i ett företags digitala kanaler
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser
 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra företagets sortiment
 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra företagets resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser
 • Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager
 • Ge kunderna en möjlighet att påverka det sortiment som ett företag tillhandahåller
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:
 • Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik)
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Kunders korrespondens och feedback avseende företagets tjänster och produkter
 • Tekniska data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Information om hur kunden interagerat med företaget, d v s hur kunden använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur kund når och lämnar tjänsten etc.

För att kunna uppfylla ändamålet utför företaget generella analyser aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende t ex:
 • Hur kunderna använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (t ex vilka sidor eller del av sidor kunderna besökt, såväl företagets egna sidor som eventuellt andras sidor, och vilka sökningar kunderna gjort)
 • Kundernas köp- och orderhistorik
 • Ålder
 • Geografisk ort och/eller demografisk ort
 • Enskilda kunders feedback avseende företagets tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • Data från kunders enheter och tekniska inställningar
Laglig grund:
Berättigat intresse

Lagringstid 
36 månader

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget
Personuppgifter behandlas t ex för att:
 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t ex incidentrapportering i butik
 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt ett företags användarvillkor
 • Skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång
De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:
 • Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik)
 • Person- eller samordningsnummer
 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Analyser om hur kunden använder företagets digitala tjänster 
Laglig grund: 
 • Fullgöra rättslig förpliktelse – om sådan föreligger alternativt
 • Berättigat intresse
Lagringstid
36 månader


Mottagare av uppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde:
Vi tar hjälp av andra företag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller tex företag som tillhandahåller IT-tjänster och företag som hjälper oss med utskick.

Myndigheter
Vi lämnar ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det, tex bokföringslagen.

Tredjelandsöverföring
Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, t ex om vi delar dina uppgifter med andra bolag inom vår koncern eller med en leverantör som finns utanför eller lagrar personuppgifter
i ett land utanför EU/EES. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett adekvat sätt.
 
För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem till ett land utanför EU/EES har vi därför ingått avtal med mottagaren som innefattar EU kommissionens standardavtalsklausuler och om USA: mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield. En kopia på skyddsåtgärderna kan erhållas genom att kontakta får kundtjänst. 

Lagringsperiod
Vi sparar dina kontaktuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för gällande åtaganden och lagar. Garanti upp till 3 år respektive bokföringslagen minst 7 år.

Den registrerades rättigheter
Rätt till tillgång: Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. (D v s information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen). Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du gör ansökan elektroniskt. 
 
Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Rätt till rättelse
Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. 
Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering:
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om:
 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Sporttema Sverige AB har gjort och det saknas berättigat intresse för Sporttema Sverige AB som väger tyngre
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Sporttema Sverige AB omfattas av
 • Personuppgifterna har samlats in från dig när du var under 13 år i samband mer erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier
 • Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bl a om:
  Behandlingen behövs för att utöva någons rätt till yttrande- och informationsfrihet 
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
Rätt till begränsning
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör. 
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:
Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla
dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.
Rätten att invända omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.
Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t ex kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända
mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.
 
Rätt till dataportabilitet:
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.

Automatiserat beslutsfattande
Du har rätt att inte bli föremål för t ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling om beslutet har rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Detta gäller dock inte om beslutet t ex är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (t ex om du ansöker om kredit). Du har rätt att vid en personlig kontakt framföra din åsikt och bestrida beslutet. 

Återkallande av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnade samtycket, men vi kommer inte att komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på support@sporttema.com. 

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).  

Om lämnande av uppgifter krävs enligt avtal eller lag
Den insamling av dina personuppgifter som vi gör inom ramen för köpeavtal krävs enligt lag t ex bokföringslagen. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi behöver i så fall neka dig köpet. 

Källa som uppgifterna hämtats från
Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig baserat på vilka köp du gjort eller hur du använder våra tjänster kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Adressuppgifter hämtas från offentliga adressregister för att alltid vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Uppgifter om kreditvärdighet hämtar vi från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. Uppgifter från sociala medier kan hämtas i marknadsföringssyfte, t ex genom att publicerade bilder sprids som stylistråd, eller i bedrägeribekämpningssyfte.

Behandling för annat ändamål
Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information genom e-post.